Privacy statement

Privacy verklaring

Summer Breeze respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Summer Breeze gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met via deze website verkregen persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Summer Breeze gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Verklaring zijn omschreven. In deze Privacy Verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens
U kunt zich met uw e-mailadres aanmelden voor de maandelijkse Summer Breeze nieuwsbrief, aanverwante nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen door een mail te sturen naar info@mysummerbreeze.nl.
Dit gebeurt met een zogeheten dubbele opt-in. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen aan de hand waarvan vragen kunnen worden gesteld aan de medewerkers van Summer Breeze. Tevens kan de bezoeker van de website met het contactformulier aangeven een afspraak te willen maken met een van de medewerkers van Summer Breeze, dan wel documentatie van haar te willen ontvangen.

Indien u gebruik maakt van de bovenstaande diensten die Summer Breeze op haar website aanbiedt, wordt u gevraagd uw e-mailadres, naam, adresgegevens en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Informeren over de producten en diensten van Summer Breeze;
  • Toezenden van de maandelijkse Summer Breeze nieuwsbrief en aanverwante nieuwsupdates;
  • Contact opnemen indien daartoe is verzocht;
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Indien u geen informatie meer wilt ontvangen van Summer Breeze, dan kunt u dat aangeven door contact op te nemen met onze administratie via iinfo@mysummerbreeze.nl of door u af te melden voor onze e-mailnieuwsbrief via de link in de footer van de nieuwsbrief.

Verstrekken van gegevens

Summer Breeze zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Summer Breeze kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Summer Breeze. Summer Breezer behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van)) Summer Breeze, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Summer Breeze zal zich inspannen (indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt) u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een bericht op deze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van tracking cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Of u kunt in de cookie opt-in aan de rechterkant van de website aangeven dat u geen tracking cookies van de Summer Breeze website accepteert. In dat geval kan het echter voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot specifieke onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke contactgegevens wij over u hebben vastgelegd of indien u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@mysummerbreeze.nl. U heeft het recht Summer Breeze te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van u te verwijderen of af te schermen. Summer Breeze zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Summer Breeze en het privacybelang van u. Ook zal Summer Breeze in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, u informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van de diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Verantwoordelijkheid van Summer Breeze
De Summer Breeze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Summer Breeze is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming persoonsgegevens
Summer Breeze draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Summer Breeze bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mysummerbreeze.nl.

Toepasselijk recht
Op deze Privacy Verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.